Please consider supporting us by disabling your ad blocker.


Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Pagmamahal sa Bayan Edukasyon sa Pagpapakatao (ESP) IKALIMANG LINGGO

IKALIMANG LINGGO
Pagmamahal sa Bayan

– Pagkilala sa papel na dapat gampanan ng bawat mamaayang bumubuo dito.
– Patriyotismo(“pater” o ama, pinagmulan o pinanggalinangan).
– Literal na kahulugan nito ay pagmamahal sa bayang sinilingan o “native land”

Nasyonalismo
– Mga ideolohiyang pagkamakabayan at damadaming bumubigkis sa isang tao at sa iba pang pagkakapareho

Pagpapamalas ng Pagmamahal sa Bayan
1. Pagbabahagi ng talino sa kapwa
2. Pinahahalagahan ang karangalan ng pamilya
3. Pinangangalagaan ang integridad ng pagkatao
4. Pagkakaroon ng malasakit para sa adhikaing mapabuti ang lahat

Mga Pagpapahalaga na Indikasyon ng Pagmahahal sa Bayan(1987  Philippine Constitution)
1. Pagpapahalaga sa Buhay – pananatiling malusag ang katawan at isipan
2. Katotohanan – integridad at hindi mapagkunwari
3. Pagmamahal sa kapwa – pagtulong ng walang kapalit
4. Pananampalataya – Pagtitiwala sa Diyos
5. Paggalang – Hindi tinatapakan ang karapatan ng kapwa
6. Katarungan – Isinasabuhay ang paggalang sa Karapatan ng bawat isa.
7. Kapayapaan – Resulta ng pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan, at kawalan ng kaguluhan.
8. Kaayusan – pagiging organisado ng ideya, salita, at kilos
9. Pagkalinga sa pamilya – pagkilala sa papel ng pamilya
10. Kasipagan – pagiging matiyaga na tapusin ang gawain
11. Kalikasan – tagapangalaga ng kalikasan
12. Pagkakaisa – pakikipagtulungan ng bawat indibidwal
13. Kabayanihan – Sinasagot ang tanong na “Ano ang magagawa ko para sa bayan at sa kapwa ko?”
14. Kalayaan – malayang gawin ang mabuti
15. Pagsunod sa Batas – pagsasabuhay ng mga batas
16. Kabutihang Panlahat – Sama-samang pagkilos

Talahanayan ng Pagpapahalaga batay sa Pitong Dimensyon ng Tao

Dimensyon ng tao:
1. Pangkatawan
2. Pangkaisipan
3. Moral
4. Ispiritwal
5. Panlipunan
6. Pang-ekonomiya
7. Pampolitikal

*Ang numero na nasa dimensyon ng tao ay nakahanay sa kung anong numero ang nasa mga pagpapahalaga.

Mga Pagpapahalaga:
1. Pagpapahalaga sa buhay
2. Katotohanan
3. Pagmamahal at pagmamalasakit sa kapuwa
4. Pananampalataya
5. Paggalang, katarungan, kapayapaan, kaayusan, at pagkalinga sa pamilya at salinlahi
6. Kasipagan, pangangalaga sa kalikasan at kapaligiran
7. Pagkakaisa, kabayanihan, kalayaan, at pagsunod sa batas

Ang isang mamamayang may pagmamahal sa bayan ay nauunawaan ang pangangailangang maglingkod sa bayan at sa kapuwa.

About admin

Check Also

Paggalang sa Buhay: Pagmamahal sa Diyos at sa Kapuwa (Culture of Life and Culture of Death) MODYUL VI. Pagtataya – Questions and Answers

VI. Pagtataya Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot. Gumamit ng hiwalay na papel. ___1. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *